Codi de conducta per a proveïdors

Sanoma està compromesa amb una conducta ètica i responsable en totes les operacions i espera el mateix compromís per part de tots els seus proveïdors.

Aquest codi de conducta per a proveïdors estableix les normes ètiques i els principis empresarials responsables que els proveïdors han de complir en les relacions amb les unitats de negoci de Sanoma. Els proveïdors han d’aplicar aquestes normes i principis als empleats. Els principis relacionats amb els empleats també són aplicables al personal, participants i voluntaris implicats per les empreses d’entreteniment, producció de continguts i els proveïdors. Cal que els principis similars al codi de conducta per a proveïdors de Sanoma s’apliquin als afiliats i subcontractistes dels proveïdors.

Aquest document es basa en normes, principis i millors pràctiques internacionals reconegudes en matèria de drets humans, condicions laborals, medi ambient i anticorrupció. S’espera que els proveïdors i els prestadors de serveis de Sanoma es comprometin i respectin els deu principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides. Aquest document no substitueix, ni s’ha de considerar que anul·la, les lleis i els reglaments aplicables. En casos en què els nivells d’exigència industrial a nivell local siguin més alts que els requisits legals aplicables, esperem que els proveïdors compleixin els estàndards més alts.

S’aconsella que s’informi a Sanoma a través del correu procurement@sanoma.com sobre qualsevol possible infracció per part dels proveïdors pel que fa als seus compromisos contractuals (incloent-hi accions dels empleats del proveïdor, afiliats i els seus propis proveïdors) i aquest codi de conducta del proveïdor. Sanoma també ofereix un contacte telefònic de denúncia anònima, disponible públicament a sanoma.com.

Els proveïdors han de:

 • Actuar de conformitat amb les lleis pertinents, la Declaració de l’OIT relativa als principis i drets fonamentals a la feina i els principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides.
 • Actuar d’acord amb totes les lleis anticorrupció aplicables. Els proveïdors no han d’oferir, exigir, prometre o acceptar suborns, pagaments de facilitació, regals o amabilitat excessius, o qualsevol objecte de valor, per tal d’obtenir o retenir negocis indegudament, o proporcionar qualsevol benefici o avantatge indegut. En particular, els proveïdors no han d’oferir cap incentiu als empleats de Sanoma o als seus familiars o amics per tal d’obtenir o retenir qualsevol negoci, i no han d’oferir cortesies comercials als empleats de Sanoma que no siguin l’hospitalitat corporativa bàsica i els petits regals d’acord amb els costums comercials locals.
 • Complir totes les lleis i tractats internacionals aplicables en matèria de propietat intel·lectual i abstenir-se d’infringir els drets de propietat intel·lectual de Sanoma o de tercers.
 • Dur a terme les seves activitats de conformitat amb totes les lleis antimonopoli i de competència lleial aplicables.
 • Complir tots els acords de confidencialitat o de no divulgació aplicables.
 • Evitar qualsevol interacció amb un empleat de Sanoma que pugui entrar en conflicte amb el deure d’aquest empleat d’actuar en el millor interès de Sanoma.
 • Registrar i comunicar amb precisió tota la informació empresarial (incloses les dades d’ocupació) i complir amb la legislació aplicable quant a l’emplenament, l’exactitud, la conservació i l’eliminació.
 • Complir totes les lleis de privadesa, protecció de dades i seguretat de la informació aplicables.
 • Complir totes les lleis i reglaments de control de les exportacions aplicables, incloses, entre d’altres, les sancions comercials internacionals emeses per les autoritats de l’ONU, la UE o els Estats Units. Garantir que ni el proveïdor, ni els seus propietaris efectius, ni cap director, funcionari o empleat amb autoritat registrada per signar documents amb efecte vinculant per a una filial del proveïdor, sigui (i) objecte de sancions (per exemple, que figuri en una llista relativa a sancions o que estigui subjecte a sancions a tot el país o territori), o (ii) que sigui propietat o estigui controlat per una persona mencionada en el punt (i), o que actuï (directa o indirectament) en el seu nom, inclosos, entre d’altres, els subcontractistes.

Els proveïdors han de:

 • Complir totes les lleis i els reglaments mediambientals aplicables en relació amb la fabricació, l’emmagatzematge, l’eliminació i l’alliberament al medi ambient de qualsevol residu, material perillós, emissions de gasos d’efecte hivernacle o material relacionat.
 • Obtenir i mantenir tots els permisos i registres mediambientals necessaris, i seguir els requisits operatius i d’informació associats a aquests permisos.
 • Vigilar, controlar i tractar adequadament les aigües residuals i els residus sòlids generats per les operacions.
 • Reduir o eliminar les emissions de gasos d’efecte hivernacle i els residus de tota mena, inclosos l’aigua i l’energia, ja sigui en origen o mitjançant pràctiques com la modificació dels processos de producció, manteniment i instal·lacions, ús eficient de materials, reciclatge i reutilització de materials.
 • Identificar i gestionar els materials químics i d’un altre tipus que suposin un perill si s’alliberen al medi ambient, per tal de garantir-ne la manipulació, el moviment, l’emmagatzematge, el reciclatge o la reutilització i l’eliminació amb seguretat.
 • Complir amb les restriccions de materials i els requisits de seguretat dels productes establerts per les lleis i els reglaments aplicables, i mantenir contínuament els registres de les dades completes del contingut de les matèries primeres.

Els proveïdors han de:

 • Comprometre’s amb els deu principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i la Declaració de l’OIT relativa als principis i drets fonamentals a la feina.
 • Defensar els drets humans dels seus treballadors d’acord amb els deu principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides (principis 1 i 2), tractar els treballadors amb dignitat i respecte, i garantir que puguin treballar en un entorn lliure d’assetjament. Això significa que els proveïdors no han de participar ni tolerar l’assetjament sexual, els abusos sexuals, físics o verbals, els càstigs físics, la coacció mental o física o qualsevol amenaça del tracte esmentat contra els treballadors.
 • Respectar la norma de l’OIT sobre l’eliminació de la discriminació en matèria de treball i ocupació. No incórrer en discriminació il·legal (ja sigui per motius de raça o ètnia, edat, sexe, orientació sexual, discapacitat, embaràs, religió, afiliació política, pertinença a un sindicat, estat civil o altres criteris) en la contractació, promoció, remuneració, formació o altre tracte dels seus treballadors.
 • Respectar la norma de l’OIT per a l’abolició efectiva del treball infantil. No utilitzar el treball infantil, és a dir, no fer servir qualsevol persona menor de 15 anys (o de 14 en alguns països en desenvolupament) o de l’edat mínima segons la legislació nacional, la que sigui més alta (d’acord amb el Conveni 138 de l’OIT sobre el treball infantil). Els treballadors menors de 18 anys no han de fer feines perilloses.
 • Respectar la norma de l’OIT sobre l’eliminació de totes les formes de treball forçós o obligatori. No utilitzar mà d’obra forçada, en règim de servitud o en règim de lloguer. Els treballadors han de ser lliures de marxar amb un preavís raonable. No s’ha d’exigir als treballadors que lliurin documents d’identitat, passaports o permisos de treball emesos pel govern com a condició per a l’ocupació.
 • Garantir que la remuneració pagada als treballadors compleix totes les lleis salarials aplicables, incloses les relatives al salari mínim, les hores extraordinàries i les prestacions obligatòries.
 • Respectar la norma laboral de l’OIT sobre les hores de treball. Garantir que les setmanes de treball no superin el nombre màxim d’hores establert per la legislació local. Una setmana de treball no ha de superar les 60 hores setmanals, incloses les hores extraordinàries, tret de situacions d’emergència o inusuals. Els treballadors han de tenir almenys un dia lliure per cada set dies de la setmana.
 • Respectar la llibertat d’associació de l’OIT i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva. Respectar el dret dels treballadors a associar-se lliurement, a afiliar-se o no a sindicats, a cercar representació o formar part de consells de treballadors d’acord amb la legislació local.
 • Garantir que els treballadors puguin comunicar-se obertament amb la direcció en relació amb les condicions de treball sense por de represàlies, intimidació o assetjament.

Els proveïdors han de:

 • Mantenir un entorn de treball saludable i segur per a tots els empleats, en compliment de totes les lleis i els reglaments de salut i seguretat aplicables.
 • Identificar, avaluar i controlar l’exposició dels treballadors als agents químics, biològics i físics, així com altres riscos potencials per a la seguretat (incloent-hi fonts d’energia elèctrica i d’altres tipus, incendis, vehicles i riscos de caiguda) mitjançant un disseny adequat, enginyeria, controls administratius, manteniment preventiu i procediments de treball segurs. Quan els perills no es puguin controlar adequadament per aquests mitjans, els treballadors han de disposar d’equips de protecció personal adequats.
 • Identificar i avaluar les situacions i els esdeveniments d’emergència, i minimitzar-ne l’impacte mitjançant l’aplicació de plans d’emergència i els procediments de resposta.
 • Comunicar i posar a disposició de tots els empleats i visitants de les instal·lacions les directrius d’emergència i reforçar periòdicament aquestes directrius mitjançant comunicació, campanyes de conscienciació o participació en exercicis i simulacres planificats.
 • Proporcionar als treballadors un accés raonable a aigua potable i a instal·lacions sanitàries, il·luminació i ventilació adequades, fins i tot en qualsevol allotjament proporcionat als treballadors.
 • Garantir que els treballadors no siguin sancionats per plantejar problemes de seguretat.

Els proveïdors han de:

 • Aplicar un procés sistemàtic per a:
  • Controlar, aplicar i comunicar als empleats, afiliats i proveïdors pertinents totes les lleis, els reglaments i les condicions contractuals aplicables a les seves relacions comercials amb Sanoma.
  • Identificar, supervisar i controlar els riscos mediambientals, de salut i seguretat, laborals i de pràctiques empresarials responsables associats a les operacions dels proveïdors.
  • Oferir als empleats mecanismes per plantejar queixes o preocupacions sobre qüestions de drets humans.
 • Mantenir in situ tota la documentació que pugui ser necessària per demostrar el compliment d’aquest codi de conducta per a proveïdors.
 • Implementar millores per assolir el compliment en cas de qualsevol infracció i presentar a Sanoma un informe en què s’especifiquin les mesures adoptades i els progressos realitzats per assolir el compliment.
 • Permetre a Sanoma (o a un tercer contractat per Sanoma i raonablement acceptable per part del proveïdor) auditar el compliment del codi de conducta del proveïdor, fins i tot mitjançant una inspecció de les instal·lacions del proveïdor, l’auditoria dels llibres i registres relacionats amb assumptes laborals i entrevistes privades amb els empleats. En cas que es comuniquin a Sanoma les deficiències identificades durant una auditoria, avaluació o inspecció, el proveïdor serà responsable de rectificar les deficiències sense demora indeguda i informarà periòdicament Sanoma de les mesures adoptades, incloent-hi, entre d’altres, els resultats obtinguts. En cas que les deficiències no siguin rectificades dins un període de temps raonable o que es determini que les deficiències són materials o irreparables (a la sola discreció de Sanoma, per exemple, en el cas d’un incompliment de la secció 1) i)), el contracte o una comanda pot ser rescindit amb efecte immediat per Sanoma.

Els proveïdors estan obligats a informar Sanoma a través de procurement@sanoma.com, pel que fa als seus compromisos contractuals de la possible infracció (fins i tot per part de les accions dels empleats del proveïdor, les filials i els seus proveïdors) d’aquest codi de conducta per a proveïdors.

Sanoma també ofereix una línia de contacte telefònic anònima per a denúncies, disponible públicament a sanoma.com.

Sanoma es reserva el dret de cancel·lar les comandes pendents, suspendre les futures comandes i/o rescindir el contracte amb el proveïdor en cas que es produeixi un incompliment substancial d’aquest codi de conducta per a proveïdors.

‘Afiliat’ significa una entitat que és una filial o una societat matriu de la part contractant o que està sota el control comú d’aquesta. A aquests efectes, es considera que una entitat està controlada per una altra si aquesta posseeix el cinquanta per cent (50%) o més dels vots de la dita entitat, o té la capacitat de dirigir els seus assumptes o de nomenar la majoria dels membres del consell d’administració o d’un òrgan equivalent.

‘Sancions’ significa totes les lleis i els reglaments de control de les exportacions aplicables, incloses, entre d’altres, les sancions comercials internacionals emeses per les autoritats de l’ONU, la UE o els Estats Units. Exemples de sancions:

 • Sancions de les Nacions Unides imposades en virtut de qualsevol resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
 • Mesures restrictives de la UE aplicades en virtut de qualsevol Reglament o Decisió del Consell o de la Comissió de la UE adoptats en virtut d’una Posició Comuna per fomentar la Política Exterior i de Seguretat Comuna de la UE.
 • Sancions nord-americanes o embargaments comercials imposats, administrats o aplicats per l’OFAC o l’Oficina de Control d’Actius Estrangers del Ministeri d’Hisenda dels Estats Units.
 • Sancions del Regne Unit aplicades, administrades o executades pel Tresor de Sa Majestat (HMT) o qualsevol altra autoritat competent del govern del Regne Unit.
 • Sancions econòmiques, embargaments o altres mesures restrictives administrades, promulgades o aplicades pel govern finlandès.
 • Qualsevol altra sanció econòmica o embargament comercial imposat, administrat o aplicat per qualsevol altra autoritat sancionadora pertinent.