Política de privacitat

A Clickedu ens comprometem a protegir la informació personal que comparteix amb nosaltres, ja que per a nosaltres és fonamental garantir i protegir la privadesa i la confidencialitat de les seves dades personals, de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Aquesta declaració estableix la nostra política de privacitat i de protecció de dades pel que fa a la informació que ens brinda i així poder garantir que i) en qualsevol moment, podrà sol·licitar la cancel·lació de les seves dades personals sempre que es compleixin amb els requisits legals de protecció i conservació de dades, ii) ens comprometem al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal recopilades, el deure de conservar-les i de no comunicar-les a tercers, sense el consentiment exprés del titular d’aquests, iii) hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, per garantir un nivell de seguretat adequat al risc detectat, i assegurar la pseudonimització i el xifratge de dades personals així com la capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

A més, Clickart té l’ISO 27001, l’estàndard internacional més important en matèria de gestió i seguretat de la informació.

  1. Responsable del tractament

Els termes i les condicions que a continuació s’exposen corresponen a la mercantil CLICKART, TALLER DE COMUNICACIÓ S.L. CIF B-62430269. Domiciliada al carrer Llacuna, número 161, 2a planta, 08018 Barcelona. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al protocol 3237/00, volum 33199, foli 174, full B225743, inscripció 1.

  1. Dades del DPO

Podreu contactar amb el DPO amb un escrit dirigit a dpo@clickedu.net o mitjançant un escrit adreçat a carrer Llacuna, número 161, 2a planta, 08018 Barcelona.

  1. Finalitat dels tractaments

La recollida i ús de dades personals només són possibles si ens proporciona voluntàriament les seves dades personals. Les diferents finalitats de tractament de les seves dades personals seran:

(i) Contractació Llicència d’Ús (“el Contracte”)

Les dades personals proporcionades en el curs de la seva contractació (la ”Contractació”) seran recollides, processades i utilitzades amb la finalitat de gestionar la seva Contractació per a la posterior execució del Contracte, i amb la finalitat del manteniment de la relació contractual, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis, així com l’enviament d’informació tècnica i operativa relacionada amb el Contracte, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent.

(ii) Enquestes de satisfacció

Les dades personals proporcionades en el curs de la seva Contractació (la “Contractació”) seran recollides, processades i utilitzades amb la finalitat de millorar els serveis per nosaltres prestats.

(iii) Comunicacions comercials

En cas que ens doni el seu consentiment exprés i inequívoc, les dades personals proporcionades seran recollides, processades i utilitzades amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials tant en paper com per mitjans electrònics o telemàtics, relatives als productes i serveis que en cada moment comercialitzi Clickedu. L’Usuari podrà triar, a cada moment, els canals o mitjans pels quals desitja o no rebre les comunicacions indicades.

(iv) Allotjament de les dades

Les dades personals del centre educatiu que ha contractat l’ús del nostre programa seran allotjades a servidors segurs. Clickedu no tindrà accés a aquesta informació més enllà de la necessària per poder assegurar el bon funcionament de l’aplicació, així com assegurar la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades allotjades.

3.1. Termini de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades per a les finalitats de (i) a (iii) es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts i durant un termini màxim de 5 anys.

Les dades personals proporcionades per a la finalitat (iv) es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts.

  1. Legitimació dels tractaments

La legitimació per al tractament de les dades personals proporcionades per a les finalitats de (i), (ii) i (iv) és el compliment de les obligacions legals sobre la base del Contracte mercantil subscrit entre les parts.

La legitimació per al tractament de les dades personals proporcionades per a la finalitat (iii) és el consentiment exprés i inequívoc prestat per part del titular de les dades.

  1. Destinataris

5.1. Comunicació de dades

Clickedu comunicarà les seves dades personals a tercers en els supòsits següents:

  1. a) Obligació legal: Amb la finalitat de donar compliment a qualsevol obligació legal que li incumbeixi, Clickedu comunicarà, si escau, les dades personals a tercers.
  2. b) Execució del Contracte: Amb la finalitat de donar compliment a qualsevol obligació derivada de l’execució del Contracte subscrit, Clickedu comunicarà les seves dades personals als proveïdors de serveis tecnològics amb què es té contractat l’allotjament de la plataforma.

5.2. Transmissió de dades a països fora de la UE (Unió Europea)

Clickedu no fa transmissió de dades a països fora de la UE (Unió Europea).

  1. Exercici de drets per part del titular

L’informem que té dret, de forma gratuïta i en la mesura que es compleixin els requisits legals, a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, oposició, limitació del tractament, així com a no ser objecte de decisions individuals no automatitzades.

En totes les comunicacions el propòsit de les quals sigui la remissió de publicitat podrà exercir el seu dret d’oposició i limitació del tractament. A més, en la mesura que hagi atorgat el consentiment de protecció de dades, el podrà revocar en qualsevol moment amb efecte per al futur.

Per exercir aquests drets o la retirada del consentiment prestat, podrà dirigir-se per escrit a Clickedu amb la referència ‘Drets RGPD’, a la seva seu social situada a Llacuna, número 161, 2a planta, 08018 Barcelona, o mitjançant correu electrònic adreçat al DPO de Clickedu (dpo@clickedu.net).

  1. Reclamacions davant de l’autoritat de protecció de dades

L’usuari pot dirigir les reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Aquesta política de protecció de dades es va modificar per darrera vegada el desembre del 2018.