Política de qualitat

Clickart impulsa que l’organització segueixi un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb els requisits de la norma ISO 9001:2015, amb l’objectiu de satisfer les exigències, els requisits i les expectatives explícites i implícites dels centres educatius que treballen amb nosaltres. La norma ISO internacional sota la qual opera Clickart ha estat implementada tenint en compte el context en què està involucrada la nostra organització.

Com no podria ser altrament, des de la Direcció de Clickart defensem la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones. Les oportunitats laborals i els plans de carrera s’estableixen únicament atenent les capacitats dels treballadors i el seu exercici i, per tant, rebutgem la discriminació indirecta. El nostre compromís amb la igualtat és ferm i s’aplica a tots els camps en què ens és possible per fomentar, entre d’altres, que les iniciatives d’emprenedoria o desenvolupament de carreres STEM no es vegin afectades pel biaix de gènere.

L’objectiu principal d’aquesta política és establir un model d’actuació que ens permeti:

 • Implantar els indicadors de qualitat necessaris que ens permetin conèixer i assegurar el servei i la garantia de qualitat exigida pels centres clients.
 • Treballar per a processos de manera proactiva, estenent a tots els treballadors la persecució de la qualitat i detectant en aquests processos els possibles riscos i oportunitats.
 • Assegurar l’excel·lència en l’atenció al client i als proveïdors d’una forma personalitzada de resposta immediata, mitjançant els processos establerts.
 • Promoure la conciliació familiar i laboral, adaptant els horaris i les vacances a les necessitats de les persones.
 • Desenvolupar programes interns de formació continuada amb l’objectiu de millorar la qualificació dels nostres treballadors, implicant així el personal en la consecució dels objectius establerts.
 • Retenir el talent dels treballadors oferint plans de promoció que possibilitin l’aprenentatge al llarg de la vida.
 • Fomentar l’ús racional dels recursos naturals i una conscienciació clara per afavorir el nostre entorn, no només mitjançant la nostra tasca, sinó també implicant tots els proveïdors i centres clients.
 • Difondre a tots els nivells de la nostra estructura els objectius, metes, programes i criteris de qualitat.
 • Satisfer les exigències, requisits i expectatives dels nostres clients, així com qualsevol altre requisit que ens sigui aplicable, subministrant solucions eficients i complint amb el marc legal.
 • Establir, en la mateixa línia, els objectius del sistema de gestió i de la direcció estratègica.

Per complir amb la normativa aplicable en matèria de qualitat, des de Clickart s’han establert mecanismes de control que tenen com a objectius:

 • Garantir el compliment de la legislació vigent, reglaments i acords amb tercers respecte al tractament de la informació i l’accés a les dades dels centres.
 • Assegurar la continuïtat en les operacions de l’empresa per permetre el funcionament normal dels serveis als centres.
 • Consolidar el procés de millora continuada en el compliment de totes les activitats realitzades.

La Direcció de Clickart fa accessible aquesta política i la posa a disposició de tots els empleats, centres, clients i proveïdors, així com del públic en general i les parts interessades. S’ha de mantenir al dia mitjançant revisions periòdiques perquè reculli els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. La Direcció de Clickart proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i fites que s’estableixen periòdicament i de manera programada.