El poder de l’aprenentatge basat en projectes

Al sempre canviant panorama educatiu actual, l’aprenentatge basat en projectes (ABP) ha emergit com una metodologia educativa dinàmica i efectiva. Forma part de la pedagogia vivencial, on l’alumnat adquireix un paper actiu i protagonista en el procés de construcció de coneixements i desenvolupament d’habilitats.

Aprendizaje basado en proyectos (ABP)

En els darrers temps, l’aprenentatge basat en projectes ha guanyat rellevància a causa de la seva capacitat per preparar els estudiants per al món real. La necessitat d‟habilitats pràctiques i la capacitat d‟aplicar coneixements en contextos reals ha impulsat l‟adopció generalitzada de l’ABP en institucions educatives de tot el món.

A més, a Espanya la LOMLOE ha posat el focus en el protagonisme de l’alumne en el procés d’aprenentatge, a través de metodologies que pretenen impulsar-ne l’autonomia, la iniciativa i la creativitat. La creació de situacions d‟aprenentatge s‟ha alçat com una eina eficaç per fomentar aquest aprenentatge actiu i vivencial, i entre les propostes pedagògiques que engloba l’ABP és una de les metodologies més utilitzades.

En aquest enfocament, els estudiants se submergeixen en experiències pràctiques treballant en grups per resoldre un problema o completar un projecte a través de la investigació, anàlisi i aplicació dels conceptes apresos a classe. Els projectes poden ser de diferents temes i s’enfoquen en habilitats específiques que es volen desenvolupar de manera transversal.

Beneficis de l’aprenentatge basat en projectes

L’ABP aporta una sèrie de beneficis educatius que van més enllà de la transmissió de continguts. En haver de treballar en grup, els alumnes desenvolupen i milloren habilitats clau, com ara la col·laboració i el treball en equip, la comunicació efectiva i la resolució de problemes.

A més, el fet de treballar en la resolució d’un desafiament o situació problemàtica els permet posar en pràctica el pensament crític i la creativitat. Aquest sentit pràctic també motiva més els estudiants, per la qual cosa se’n fomenta la participació activa.

Finalment, la culminació del projecte en un producte final tangible o aplicable a la vida real afavoreix la sensació d’èxit, l’autoestima i la satisfacció final, que alhora els anima a seguir aprenent.

Fases de treball a l’ABP

L’aprenentatge basat en projectes segueix un enfocament estructurat que involucra aquestes fases:

  1. Fase de planificació, que inclou la identificació del repte o problema, la definició de la pregunta del projecte, la delimitació dels objectius pedagògics, la definició del producte final i la planificació de les activitats, els grups de treball i el mètode d’avaluació.
  2. Fase d’implementació, que engloba la posada en marxa de les activitats, la investigació i la recerca d’informació per part dels grups, el desenvolupament de les activitats, l’elaboració del producte final i la presentació a la resta de la classe.
  3. Fase d’avaluació, que pot abastar autoavaluació, coavaluació i avaluació per part del professorat.

Treballant amb ABP a través de Clickedu

Clickedu, la plataforma de gestió educativa intel·ligent i més completa, facilita la implementació de l’aprenentatge basat en projectes. De fet, ja fa uns anys (abans que arribés la LOMLOE) que vam integrar al mòdul acadèmic les funcionalitats per treballar aquesta metodologia educativa a l’aula.

Així, Clickedu facilita la planificació, seguiment i avaluació del treball per projectes. Fins i tot permet crear projectes que afectin més d’una matèria, que avaluïn diversos professors o amb grups de treball formats per alumnes de diferents cursos. Mitjançant una interfície molt intuïtiva, la plataforma permet la creació dels grups de treball i l’assignació de rols a cada alumne. Els estudiants també poden utilitzar Clickedu per organitzar-se i interactuar entre ells per al desenvolupament de les activitats i tasques de cada projecte. D’aquesta manera, la nostra plataforma els ajuda a pensar per ells mateixos, a investigar i a aprendre dels seus errors i encerts.

L’avaluació dels projectes de manera efectiva també és un valor diferencial de Clickedu, gràcies al model avançat de l’avaluació per rúbriques, que inclou l’autoavaluació, la coavaluació i l’avaluació per part de professorat i pares.

Per obtenir més detalls sobre com treballar per projectes amb Clickedu, pots consultar aquest article al nostre manual.

Demana una demo!