Les claus de l’aprenentatge per competències

Al panorama educatiu actual, marcat per la constant evolució i la necessitat de preparar les noves generacions per afrontar els reptes del segle XXI, l’aprenentatge per competències s’ha convertit en un enfocament pedagògic fonamental. Aquesta metodologia, que va més enllà de la mera adquisició de coneixements, cerca desenvolupar en els estudiants les habilitats i actituds necessàries per desenvolupar-se amb èxit en un món en contínua transformació.

aprendizaje por competencias

A Espanya, la LOMLOE ha impulsat el model d’aprenentatge per competències, basat en l’aplicació de coneixements. L’objectiu és aconseguir una relació més directa entre allò que s’aprèn i com s’aprèn a l’educació formal i allò que es fa i com es fa a la vida real. Per assolir aquesta formació integral, la nova llei estableix vuit competències a desenvolupar durant l’educació obligatòria:

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència plurilingüe
 • Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència digital
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre
 • Competència ciutadana
 • Competència emprenedora
 • Competència en consciència i expressió culturals

En què consisteix l’aprenentatge per competències?

L’aprenentatge per competències se centra en el desenvolupament d’habilitats i actituds que permetin als estudiants aplicar els coneixements de manera efectiva en diferents situacions i contextos. És un enfocament holístic que no només valora l’adquisició de coneixements teòrics, sinó també el desenvolupament d’habilitats pràctiques, com ara la resolució de problemes, el pensament crític, la comunicació efectiva, el treball en equip i la creativitat.

Així, aquest nou plantejament persegueix la millora de l’aprenentatge de l’alumnat, on aquest adquireix un rol actiu en el procés i aconsegueix connectar amb utilitat del coneixement, aplicant-lo a problemes de la vida real.

Quins beneficis per a l’alumnat pretén la nova llei extreure de l’aprenentatge per competències?

L’aprenentatge per competències que ofereix la nova llei té com a objectiu generar beneficis per als estudiants i el sistema educatiu en general. Entre els principals beneficis es troben els següents:

 • Major preparació per a la vida real: Els estudiants que adquireixen competències rellevants per al món laboral i la vida personal estan més ben preparats per afrontar els reptes i desafiaments que se’ls presentaran en el futur.
 • Aprenentatge més significatiu: L’enfocament per competències promou un aprenentatge més profund i significatiu, ja que els estudiants comprenen com aplicar els seus coneixements a situacions reals.
 • Desenvolupament d’habilitats transversals: Les competències que es desenvolupen en aquest enfocament són transversals i aplicables a diferents àrees del coneixement i de la vida.
 • Major motivació i participació: Els estudiants se senten més motivats i compromesos amb l’aprenentatge quan se centra en el desenvolupament d’habilitats que els resulten útils i rellevants.
 • Preparació per al futur del treball: L’aprenentatge per competències és essencial per preparar els estudiants per a les demandes del mercat laboral actual, que cada cop més requereix habilitats com l’adaptabilitat, la creativitat i la resolució de problemes.

Poc desenvolupat a les aules espanyoles

Si bé el currículum educatiu espanyol contempla aquest enfocament arran de l’aprovació de la LOMLOE, hi ha diversos desafiaments per a la seva plena implementació, com ara la necessitat de formació contínua per al professorat, l’adaptació dels materials didàctics i l’avaluació dels aprenentatges.

El professor Albano de Alonso, Creu al Mèrit Civil per la seva tasca al camp de l’ensenyament, argumenta que el model ha fracassat a Espanya: “Les competències segueixen acollides amb escepticisme i resignació per una part del professorat, en un cas més de desalineament educatiu: d’una banda, allò que es fa (posar notes i trobar mitges aritmètiques de resultats plasmats en, fonamentalment, proves escrites sobre continguts) i, de l’altra, el que cal fer: planificar els objectius d’aprenentatge mitjançant situacions contextualitzades en àmbits reals d’aplicació pràctica”.

En efecte, molt d’escepticisme cap a aquesta metodologia mostren part dels professors, com Olga García i Enrique Galindo. Arran dels mals resultats de l’alumnat espanyol a l’informe PISA, van posar en dubte l’efectivitat d’aquesta metodologia: “La metodologia competencial és una gran estafa que no millora l’aprenentatge”. A parer seu, “no és admissible experimentar amb l’alumne”.

Debat a part, només l’èxit de l’aplicació de l’aprenentatge per competències requereix un compromís conjunt per part de tota la comunitat educativa, incloent-hi el professorat, les famílies, les administracions educatives i la societat en general, perquè es tracta d’un canvi de paradigma .

Clickedu facilita l’aprenentatge per competències segons LOMLOE

Clickedu, la plataforma de gestió educativa intel·ligent i més completa, facilita la implementació de l’aprenentatge per competències. D’una banda, permet fer treballs per projectes, des de la planificació i el seguiment a l’avaluació.

A més, els models avançats d’avaluació que inclou Clickedu són clau per poder treballar de manera efectiva l’aprenentatge competencial a l’aula. Clickedu disposa d’una eina per a la càrrega de competències específiques i els criteris d’avaluació, a més d’oferir nous models de butlletins estàndard configurables segons les preferències de cada escola.

Consulta aquest article del nostre manual si vols aprofundir en les possibilitats de les plantilles de butlletins.