Baixa natalitat i immigració: impacte als col·legis espanyols

La baixa natalitat a Espanya és una realitat que fa dècades que està en curs i que s’accentua amb el pas del temps. Això es tradueix en una disminució progressiva de l’alumnat matriculat als centres educatius, cosa que comporta un repte important per al sistema educatiu espanyol. La immigració creixent compensa només en part el problema demogràfic, i també suposa desafiaments d’integració a l’aula. Com afrontar aquest nou panorama?

Baja natalidad, impacto en los colegios

En primer lloc, ens hem de preguntar quin és l’impacte de la baixa natalitat als col·legis. Arran de la caiguda de la natalitat a Espanya, es calcula que el sistema educatiu perdrà un milió d’alumnes en 25 anys, des dels 7,5 milions d’escolars d’infantil, primària i secundària del 2013 als 6,5 milions el 2037. Són dades de l’informe d’EsadeEcPol “Les escoles s’estan quedant sense nens: una oportunitat per transformar el sistema educatiu”.

Menys alumnes: problema europeu i desigual

Segons les enquestes, les preocupacions econòmiques són el major impediment per formar una família. I Espanya és dels països de la Unió Europea que menys ajudes dedica a fomentar la maternitat i la paternitat, al contrari del que passa a França, Finlàndia o Hongria, d’acord amb l’informe “Evolució de la família a Espanya” de l’Institut de Política Familiar.

Tot i que és cert que el problema d’envelliment de la població afecta tota Europa, en major o menor mesura. La taxa mitjana de fecunditat a la UE és de 1,50 nascuts vius per dona el 2020, molt per sota del nivell de reemplaçament del voltant de 2,1 nascuts vius per dona necessari per assegurar el reemplaçament demogràfic, un objectiu força irreal en aquest escenari de manca de polítiques eficients.

L’impacte de la baixa natalitat al nostre país serà desigual. El descens demogràfic afectarà sobretot les escoles de municipis petits o de zones menys habitades. En canvi, les grans ciutats perdran menys del 10% dels alumnes.

Impacte de la baixa natalitat als col·legis

L’impacte de la reducció demogràfica a les escoles afecta diferents nivells a l’Espanya rural:

  • Reducció del nombre de línies i centres educatius: En algunes zones, especialment rurals, la disminució de l’alumnat porta al tancament de línies i fins i tot de centres educatius complets. A les grans ciutats també s’experimenta un procés similar, amb un menor nombre de línies als cursos. L’informe “Espanya 2050” pronostica que els propers 26 anys la tendència demogràfica comportarà el tancament d’unes 30.000 escoles al nostre país.
  • Pèrdua de llocs de treball: La reducció de l’alumnat també pot derivar a prescindir de part del personal docent i no docent per les ràtios aplicades, cosa que es pot traduir en la pèrdua de llocs de treball al sector educatiu.
  • Problemes logístics i socials: El tancament d’escoles pot provocar problemes d’organització logística per a les famílies, que hauran de recórrer una distància més gran per arribar al nou centre educatiu, i de pèrdua de riquesa educativa i social al territori. Així mateix, la menor oferta educativa provocarà una concentració d’alumnat divers als centres que romanen oberts, amb el consegüent repte d’integració i inclusió.

Per contra, la reducció de l’alumnat als centres, sense que arribi a provocar-ne el tancament, pot suposar una millora del rendiment educatiu general, perquè la baixada de ràtios representa una major atenció a les necessitats dels estudiants i un augment de la qualitat educativa. A més, reduir la pressió a les aules podria ser positiu per pivotar cap a models educatius més actius i competencials i per poder donar resposta a noves necessitats que emergeixen a les escoles, com a suport emocional, atenció a situacions d’assetjament escolar i atenció als més vulnerables.

La immigració com a factor compensatori

En els darrers anys, l’arribada d’alumnat estranger ha contribuït a compensar en part la baixa natalitat i mantenir una quota d’inscripcions raonable en alguns centres educatius. Tot i això, la integració d’aquest alumnat presenta els seus propis desafiaments:

  • Barreres idiomàtiques: Molts nens immigrants arriben a Espanya sense dominar l’idioma o els idiomes de la comunitat, cosa que en pot dificultar l’aprenentatge i la integració en el sistema educatiu.
  • Diferents ritmes d’aprenentatge: Els infants immigrants poden provenir de sistemes educatius diferents i tenir ritmes d’aprenentatge diferents, cosa que requereix una atenció individualitzada i una pedagogia adaptada.

Mesures per afrontar els canvis

Per fer front als desafiaments que planteja la baixa natalitat i la immigració, els col·legis han d’adoptar mesures que afavoreixin la inclusió de tot l’alumnat i que garanteixin una educació de qualitat per a tothom. Algunes d’aquestes mesures poden ser:

  • Formació del professorat en atenció a la diversitat: És fonamental que els docents estiguin preparats per atendre les necessitats educativesd’un alumnat cada cop més divers.
  • Implementació de programes d’aprenentatge d’idiomes: Els programes d’aprenentatge d’idiomes són essencials per facilitar la integració de l’alumnat immigrant i l’accés al currículum educatiu.
  • Foment de la interculturalitat: És important crear un ambient escolar inclusiu i respectuós amb la diversitat cultural, on tots els alumnes se sentin valorats i respectats.
  • Col·laboració amb les famílies: La col·laboració entre el col·legi i les famílies és fonamental per donar suport a l’aprenentatge i la integració de l’alumnat immigrant.

Clickedu, útil per atendre el nou panorama demogràfic

La baixa natalitat i la immigració són dos fenòmens que estan transformant el panorama educatiu espanyol. És important que els col·legis siguin conscients d’aquests canvis i adoptin les mesures necessàries per garantir una educació de qualitat per a tots els alumnes, independentment de l’origen o la condició. La inclusió, la diversitat i la interculturalitat són clau per construir un futur educatiu més just i equitatiu.

A Clickedu som conscients d’aquest desafiament i per això la nostra plataforma ha estat pionera en la inclusió del mòdul DOIP per a l’atenció a la diversitat i el seguiment d’accions de suport individualitzat als alumnes.

A més, Clickedu Analytics, la nostra solució de business intelligence per a la presa de decisions intel·ligents i àgils, permet portar el control de les inscripcions i detectar tendències afectades per la baixa natalitat i la immigració creixent. Així mateix, el panell de recursos humans facilita la distribució dels recursos humans a les diferents àrees per a una millor atenció a les necessitats particulars que el nou panorama demogràfic pot representar per a un centre educatiu. Llegeix més sobre Clickedu Analytics aquí!

Demana una demo!