Com crear situacions d’aprenentatge

La nova LOMLOE, promulgada a Espanya el desembre del 2020, estableix canvis importants en el sistema educatiu espanyol. Un dels aspectes més rellevants de la LOMLOE és l’èmfasi que es posa en les situacions d’aprenentatge i la relació amb l’ensenyament.

vista-frontal-lindo-chico-negocios-traje-clasico-azul-posando-delante-computadora-portatil-plateada-junto-otro-chico-discutiendo-pegar-notas-trabajando-negocios-trabajo-moda

La nova Llei Orgànica d’Educació i Formació Professional (LOMLOE), promulgada a Espanya el desembre del 2020, estableix canvis importants en el sistema educatiu espanyol. Un dels aspectes més rellevants de la LOMLOE és l’èmfasi que es posa en les situacions d’aprenentatge i la relació amb l’ensenyament.

Què són les situacions d’aprenentatge?

La LOMLOE defineix les situacions d’aprenentatge com els contextos educatius en què s’afavoreix l’aprenentatge significatiu dels estudiants. Segons la llei, aquestes situacions han d’estar dissenyades de manera que permetin als estudiants adquirir nous coneixements, habilitats i actituds, i promoure’n la participació activa en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Perquè les situacions d’aprenentatge siguin efectives, la LOMLOE estableix una sèrie de principis i criteris pedagògics que han de seguir els docents. En primer lloc, cal tenir en compte el context i les característiques individuals dels estudiants, adaptant el procés d’ensenyament a les seves necessitats i habilitats. A més, cal promoure la col·laboració i el treball en equip, la resolució de problemes i el pensament crític, i la creativitat i la innovació.

La LOMLOE també emfatitza la importància de l’ús de recursos i tecnologies educatives innovadores per enriquir el procés d’ensenyament i aprenentatge. En aquest sentit, la llei destaca la necessitat de fer servir eines digitals i tecnològiques que permetin als estudiants aprendre de forma més eficient i autònoma.

Un altre aspecte rellevant en relació amb les situacions d’aprenentatge és la promoció de l’educació inclusiva i la igualtat d’oportunitats. La llei estableix que cal implementar mesures per garantir la participació i l’èxit de tots els estudiants, independentment del seu origen socioeconòmic, gènere, orientació sexual, diversitat funcional o altres característiques personals.

Què en pensen els experts sobre les situacions d’aprenentatge?

María Jesús Salido, professora de la Universitat d’Alcalà d’Henares i experta en educació, ha assenyalat que les situacions d’aprenentatge són fonamentals per a l’èxit educatiu dels estudiants, ja que els permeten aprendre de manera més significativa i autònoma”. En la seva opinió, la LOMLOE, en promoure l’ús de metodologies actives i participatives, contribueix a millorar la qualitat del procés d’ensenyament i d’aprenentatge.

Francisco Mora, catedràtic de Fisiologia Humana i Neurociència de la Universitat Complutense de Madrid, ha destacat la importància de les situacions d’aprenentatge en el desenvolupament del cervell humà. Segons aquest expert, “les situacions d’aprenentatge actives i participatives, en què els estudiants poden experimentar i explorar per si mateixos, són les que estimulen millor el cervell i afavoreixen la retenció de coneixements i l’adquisició d’habilitats“.

La importància de l’educació inclusiva i la igualtat d’oportunitats, tal com es promou a la LOMLOE, l’han ressaltat altres experts. Per exemple, segons Ana Belén Montesinos, professora de la Universitat d’Alacant, “l’educació inclusiva és una aposta per l’equitat i la justícia social: no només és una qüestió de diversitat, sinó de promoure la participació activa de tots els estudiants, independentment de les seves característiques individuals, i garantir que tothom tingui les mateixes oportunitats per aprendre i desenvolupar-se”.

Com crear situacions d’aprenentatge?

En general, es considera que la promoció de situacions d’aprenentatge efectives i enriquidores és fonamental per a l’èxit educatiu dels estudiants, i que la LOMLOE, en establir principis i criteris pedagògics clars i enfocats a l’aprenentatge de l’alumnat, pot contribuir a millorar la qualitat de l’educació a Espanya. La qüestió és: com crear aquestes situacions d’aprenentatge?

Sonsoles Castellano, directora de Política Educativa al Col·legi Sant Patrici de Madrid, explica que “el concepte és nou, però en realitat ha existit sempre, des què la docència es produeix”. Segons diu, les situacions d’aprenentatge es poden crear de diverses maneres i utilitzant diferents metodologies: “Es poden crear a través de pràctiques a les empreses, però no necessàriament. Es poden crear a través de feines col·laboratives, però no necessàriament. Es poden treballar a través de la indagació personal, es poden treballar a través de la indagació tutelada, o de la indagació col·laborativa”.

Crear situacions d’aprenentatge implica en primer lloc plantejar un repte o un problema de certa complexitat per als alumnes, sempre adaptat a la seva edat i desenvolupament. Per resoldre’l, els estudiants han de mobilitzar de manera integrada els coneixements bàsics i altres competències mitjançant la realització activa d’una sèrie d’activitats. És important que aquests escenaris d’aprenentatge siguin propers i estiguin contextualitzats, perquè els joves puguin aplicar el que han après, i que també els motivin per seguir aprenent.

Segons els experts, les claus de les situacions d’aprenentatge són:

  • Han de tenir objectius clars i precisos i estar adaptats al nivell educatiu.
  • Han d’integrar coneixements i sabers bàsics diversos.
  • Plantegen escenaris que requereixen treballar tant de manera individual com en grups.
  • Mobilitzen responsabilitats personals i col·lectives.
  • Requereixen l’aplicació de la comunicació oral.
  • Utilitzen diferents recursos, tant analògics com digitals.
  • En general, tracten temes relacionats amb l’interès comú, la sostenibilitat o la convivència democràtica, encara que poden cobrir altres temàtiques.

A Clickedu posem a la disposició del professorat les eines més innovadores, no només per facilitar als docents la tasca d’ensenyar, sinó també perquè l’alumnat aprofiti al màxim l’experiència de l’aprenentatge. La nostra plataforma de gestió educativa integra Microsoft 365 for Education, Google Workspace for Education, Moodle, Dropbox i llibres digitals d’editorials, per tant és una poderosa eina per treballar a l’aula amb situacions d’aprenentatge.