Direcció escolar: de la gestió al lideratge educatiu

La direcció escolar s’erigeix com a eix vertebrador de l’eficàcia educativa a qualsevol institució. “No he vist mai una bona escola amb un mal director, ni una mala escola amb un bon director”, va escriure el 1981 Fred M. Hechinger, periodista i editor educatiu del The New York Times.

Profesionalizar la dirección escolar

Avui dia, el consens és ampli sobre la relació directa entre la qualitat de la direcció escolar i la qualitat d’un centre educatiu, fins al punt que “la manca de lideratge efectiu pot afectar negativament la qualitat de l’aprenentatge i la preparació dels estudiants per al futur”, en paraules de Francisco López Rupérez, director de la Càtedra de Polítiques Educatives de la Universitat Camilo José Cela. De fet, una investigació d’aquest autor juntament amb les professores Isabel García i Eva Expósito va xifrar gairebé en un 20% l’impacte de la qualitat del lideratge de la direcció sobre els resultats de les proves PISA dels estudiants.

Per això moltes veus han alertat de la necessitat imperant d’avançar cap a la professionalització de la direcció escolar a Espanya. Això inclouria especialment la millora de les polítiques d’accés a la direcció escolar i de les polítiques de formació i desenvolupament professional.

Funcions de la direcció escolar

Perquè la direcció escolar va més enllà de la gestió administrativa del centre. Aquesta figura és l’encarregada d’organitzar l’ensenyament i de supervisar la planificació acadèmica, i té un paper crucial en la selecció i el desenvolupament de l’equip docent, així com en la promoció de la innovació pedagògica i en la comunicació amb les famílies.

La LOMLOE llista les funcions principals de forma detallada. De manera resumida serien:

  • Representar el centre i fomentar la col·laboració amb altres institucions.
  • Dirigir i coordinar l’activitat del centre.
  • Dur a terme estratègies per assolir els objectius del projecte educatiu.
  • Assegurar el compliment de la legislació.
  • Garantir un clima de centre que afavoreixi la tasca docent i l’aprenentatge de l’alumnat.
  • Establir avaluacions del propi centre.
  • Contractar obres, serveis i subministraments i autoritzar-ne les despeses.
  • Proposar i cessar els membres de l’equip directiu.
  • Afavorir la formació de l’equip directiu i la innovació educativa.
  • Realitzar la planificació docent del centre.

Lideratge educatiu

Així, la direcció escolar ha d’abraçar la visió d’un lideratge educatiu que no només administra eficientment, sinó que també inspira i guia la comunitat educativa cap a l’èxit.

La capacitat d’un/a director/a per motivar els docents i assegurar-ne el benestar, inspirar els estudiants, involucrar les famílies de forma positiva i establir metes educatives ambicioses són components essencials per al progrés educatiu, per crear un entorn que fomenti l’aprenentatge significatiu. Més enllà de la gestió de recursos i processos, la funció de la direcció escolar representa un compromís actiu amb excel·lència educativa.

Evolució de la direcció escolar a Espanya

Al nostre país, la direcció escolar ha evolucionat cap a la professionalització. Carmen Viejo, professora del Màster en Formació del Professorat de la Universitat Isabel I, destaca “els esforços realitzats durant la dècada dels noranta –concretament a través de la llei orgànica LOPEGCE de 1995– per adoptar mesures d’acreditació de la direcció escolar i informes d’avaluació”. També va suposar un pas endavant la LOCE del 2002, que atorgava als/les directors/es autonomia de gestió i canviava el procediment anterior d’elecció per una autèntica selecció d’aquesta figura, entre d’altres novetats.

La LOMLOE ha afegit un programa de formació sobre competències per a l’exercici de la funció directiva i ha previst la inclusió de mòduls d’actualització per als centres públics. Tot i això, encara queda camí per endavant en aquesta professionalització de la direcció escolar, potser pels vaivens de les diferents lleis educatives i per la peculiaritat del sistema espanyol, amb centres educatius públics i concertats i la hibridació entre gestió escolar i docència.

En qualsevol cas, l’evolució de la direcció escolar implica una transició d’enfocaments tradicionals a models més participatius i col·laboratius. A l’obra “Una direcció escolar per al canvi”, Javier Murillo apunta a la transició cap al lideratge distribuït, on la presa de decisions es comparteix entre els membres de l’equip educatiu.

En aquest sentit, la plataforma de gestió educativa intel·ligent Clickedu ofereix un gran ventall de funcionalitats que permeten a l’equip directiu del centre establir metes i objectius per avançar cap a l’excel·lència educativa. ambé disposa d’eines de gran valor per al professorat, com ara el treball per projectes o les rúbriques d’avaluació, seguint les directrius de la llei educativa vigent. Si necessites ajuda per explorar totes les possibilitats que t’ofereix Clickedu, pots consultar el manual.

Eines de business intelligence per a la direcció escolar

Per avançar cap a l’excel·lència educativa, un/a director/a eficient ha de ser un catalitzador per al canvi, ha d’implementar estratègies que millorin contínuament la qualitat educativa. Aquesta visió transformadora implica comptar amb eines per avaluar la marxa del centre educatiu per a la presa de decisions intel·ligents i àgils que permetin avançar cap a lèxit general del centre.

En aquest context de transformació, Clickedu Analytics es presenta com a una eina molt valuosa per als directius escolars, ja que permet consultar i gestionar de forma intuïtiva la informació acadèmica, econòmica i de recursos humans del centre o grup educatiu.

Aquest producte de business intelligence, que és un extra de Clickedu, proporciona dades precises en temps real sobre la marxa del centre, de l’alumnat i del professorat, i facilita el seguiment dels indicadors clau per avaluar les estratègies dutes a terme i identificar les àrees de millora. És, doncs, una eina essencial perquè la direcció escolar pugui exercir la seva funció de manera efectiva.

Coneix més sobre Clickedu Analytics i el seu poder per a la presa de decisions intel·ligents i àgils aquí!

Demana una demo!